Мнения

Набират се проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 25 000 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:
– общини (или райони на общини);
– училища, съгласно Закона за народната просвета;
– юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Първи срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.; Втори срок за кандидатстване – не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Пълна информация