Мнения

Набират се проектни предложения по процедура BG05M20P001-3.001 “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ:

BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 10 000 000 лева
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:
– общини (или райони на общини);
– детски градини; общински училища с подготвителни групи;
– юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Краен срок: по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.

Пълна информация за конкурса