Мнения

Набират проекти по ОПНОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН публикува насоките за кандидатстване по първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР.

Целта на процедурата е да подпомогне повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България. Също така ще трябва да се подобри капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания.

Последното ще бъде реализирано чрез осигуряване на подкрепа за изграждане, развитие и/или модернизиране на центрове за върхови постижения, което ще допринесе за преодоляване на недостига на конкурентни и международно признати научно-изследователски комплекси, отговарящи на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в областите на интерес за българската икономика – приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС).

За „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ бюджетът е 200 млн. лв., а за „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ – 150 млн. лв.

Източник: novini.bg