Мнения

Набират предложения за дейности за финансиране

МОН, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, публикува покана за набиране на предложения за финансиране на действия за двустранно сътрудничество,  финансирани от Фонда за двустранно сътрудничество на програмата.

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции), както и училища, висши училища, центрове за професионално обучение от България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, в партньорство с официално признати образователни и обучителни институции, включително висши училища, изследователски институции, частен сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и обучителни институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации.

Допустимите дейности за финансиране са:

Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми;

Учебни посещения (до 5 дни, включително дните за пътуване);

Посещения на експерти (до 5 дни, включително дните за пътуване);

Предпроектни проучвания и подготовка на социално-икономически анализи;

Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.

Периодът за изпълнение на дейностите, финансирани по поканата е от 30 юни 2016 г. до 31 януари 2017 г. Минималният и максималният размер на отпусканата безвъзмездна помощ са съответно 5000 € и 10000 €. Не се изисква съфинансиране от страна на институциите кандидати.

Пълният текст на поканата и образците на документи за кандидатстване са достъпни на страницата на МОН, в рубриката „Програми и проекти“, EEA GRANTS, и на линк:

http://mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257