Ученици

МС прие Наредба за детските и ученическите пътувания

Министерският съвет прие Наредба за детските и ученическите пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Тя се издава на основание на Закона за туризма по съвместно предложение на министрите на образованието и науката и на туризма.

С наредбата се уреждат условията и редът на извършване на туристически пътувания с обща цена, когато потребители на услугата са деца и ученици. Основната цел на тези пътувания е да се разнообрази и обогати учебно-възпитателната дейност, да се постигне активно и разнообразно оползотворяване на свободното време на децата и учениците. Туристическите пътувания могат да бъдат организирани под формата на детски лагер, екскурзионно летуване, поход, училища сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове, както и други пътувания с учебно-възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.

Извън обхвата на наредбата са еднодневните екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, национално и международно ниво, както и посещенията на театър, кино, изложба, цирк, концерт и др.

С наредбата се въвеждат конкретни правила и процедура, при които да се реализират туристическите пътувания на деца и ученици с обща цена, като детайлно е описано съдържанието на договора между туроператора, който организира групово туристическо пътуване, и директора на институцията, която инициира пътуването. За всяко туристическо пътуване директорът на иницииращата институция е длъжен да създаде организация за информирането на родители, настойниците или попечителите на деца или учениците или лицата, които полагат грижи за дете, за провеждане на конкретно туристическо пътуване и получаване на тяхното съгласие.

Наредбата регламентира и изисквания за квалифициран персонал, който е ангажиран да обезпечи нормалното протичане на пътуването – учители, педагогически и медицински специалисти, като за всяка група се определя ръководител, а един от тях е главен ръководител.

Броят на лицата, придружаващи децата и учениците, се определя спрямо броя на пътуващите деца и ученици и специфичните им нужди. Когато в групите за туристическо пътуване са включени деца или ученици, настанени в социална услуга от резидентен тип или в специализирана институция, като придружаващо лице може да бъде включен и педагогически специалист, възпитател, психолог или медицински специалист от социалната услуга или специализираната институция.

При провеждането на туристически пътувания извън страната, е предвидено задължителното включване и на представител на туроператора. Въведени са и конкретни изисквания, свързани с нощуването, храненето, посещаването на плаж и организирането на други занимания за деца и ученици по време на пътуването.

Контролът по спазване на изискванията на наредбата е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, регионалните здравни инспекции, Българската агенция за безопасност на храните и специализираните органи за контрол, компетентни в съответната област, съгласно приложимото законодателство. За нарушения ще се налагат санкции, предвидени в законите за туризма, за храните и за здравето.

Източник: МОН