Ученици

МОН ще тества четивната грамотност на шестокласниците

5000 ученици от шести клас ще държат тестове за измерване на степента на четивната им грамотност. Това е една от новите мерки в проект на план за действие към стратегията за учене през целия живот. Според заложените срокове новото външно оценяване би трябвало да се проведе през октомври 2018 г. Както често става при подобни стратегически документи, в тях са описани немалко рутинни дейности на министерството, както и вече минали мероприятия.

Предвидено е например да се проведе информационна кампания сред младежите за международното изследване на 15-годишните PISA, както и да се обучат учители да прилагат различни методи за оценяване в контекста на изследването. PISA 2018 обаче вече е проведена през май, а срокът за информиране на учениците е заложен за март-април, въпреки че документът тепърва ще се одобрява.

В областта на предучилищното образование се залага повишаване на допълнителната квалификация на 290 педагогически специалисти, включени за първи път в обучения за формиране на умения за работа в мултикултурна среда. За целта центърът за образователна интеграция на деца и ученици от малцинствата ще задели 12 хил. лв. Близо 40 хил. лв. пък са планирани за мерки и дейности за по-пълно обхващане в училище на 689 деца от етническите малцинства между 3 и 7 г. Около 42 хил. са отделени и за обучението на 971 деца и ученици, за които българският език не е майчин. При професионалното образование фокусът продължава да е върху обучение в работна среда – за целта над 1010 безработни младежи ще бъдат включени в стажуване или чиракуване. Ако за т.г. паралелките с дуално обучение бяха 58, то за догодина целта е те да станат 70. Обучението чрез работа ще обхване и още 80 безработни лица.

Ограмотяването на възрастни би трябвало да обхване 10 000 лица над 16 години (вкл. роми), включени в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиалния етап на основното образование. Финансирането е планирано да дойде от Оперативна програма „Наука и образование“ – заложени са 19 млн. лв., а срокът за изпълнение е декември т.г. За популяризиране на ученето през целия живот сред всички български граждани за 4-та поредна година ще бъдат организирани Национални дни на ученето през целия живот, в които се предвижда да вземат участие повече от 300 участници.

През 2018 г. финансирането на висшето образование ще продължи да бъде концентрирано в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, предвиждат още мерките на МОН. Относителният дял на средствата, които се отпускат според качеството и приоритетите на пазара на труда, би трябвало да нарасне на 51.6% от общите средства за обучение в държавните университети. В момента по този начин се разпределят около 40% от парите.Планирани са 1800 нови кредита за студенти и докторанти, 4417 стипендии за успех за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, и 3681 стипендии за специални постижения за студентите от всички специалности.

Източник: segabg.com