Ученици

МОН ще проведе срещи по Стратегията за намаляване на напусналите образователната система

Министерство на образованието и науката ще проведе срещи със заинтересовани страни във връзка с реализиране на дейностите, заложени в Плана за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за 2014-2015 година.

В рамките на настоящата календарна година ще се проведат срещи в четири от районите за планиране:

– 01.12.2014 г. – 02.12.2014 г., с домакин РИО – Враца – за областите в Северозападния район на планиране,;

– 04.12.2014 г. – 05.12.3014 г., с домакин РИО – Бургас – за областите в Югоизточния район на планиране;

– 12.12.2014 г. – 13.12.2014 г., – с домакин РИО – София град – за областите в Югозападния район на планиране;

-15.12.2014 г. – 16.12.2014 г., – с домакин РИО – Пловдив – за областите в Южен Централен район на планиране;

През  месец февруари 2015 г. ще се проведат и срещите за Северен Централен и за Североизточен райони на планиране.

На срещите ще бъдат представени политики и мерки по План; ще бъде споделен опит по осъществявани дейности за намаляване на отпадането от училище и за ролята на различните страни в този процес в задържането на учениците до завършване на етап и/или степен на образование; ще се дискутират основните фактори, които благоприятстват намаляването дела на преждевременно напусналите училище; участниците ще бъдат информирани за прилаганите политики и мерки за намаляване дела на отпадащите и на преждевременно напускащите образователната система.         

В срещите ще бъдат поканени за участие директори на училища от съответния район на планиране, представители на местната власт и администрация,  както и други заинтересовани страни от областите и общините.

След края на тези срещи ще бъдат обобщени резултатите от обсъжданията и ще се подготви представянето им пред заинтересованите страни.