МОН ще подпомогне помощно училище ”Проф. Димитър Кацаров”

МОН ще подпомогне помощно училище ”Проф. Димитър Кацаров”

Моделът на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 “Включващо обучение” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за децата и учениците  със специални образователни потребности.

Ръководителят на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” в МОН, уточни, че работата по него ще продължи до края на месец юли 2015 г.  Тя съобщи, че IV помощно училище “Проф. Димитър Кацаров” освен финансиране по проекта е подкрепено и със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката за изграждане на асансьор и за саниране на сградата.

Тя благодари на директора на училището Венета Ал-Шериф и нейния екип за усилията, които полагат, за да се чувстват децата добре. Чрез проекта вса назначени 30 специалисти, които работят постоянно с тях.

Информационният ден събра в училището представители на министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, на столична община, директори на учебни заведения, родители. Децата от училището бяха подготвили празнична програма.

Коментари във Facebook