Училища

МОН ще подпомогне помощно училище “Проф. Димитър Кацаров“

Моделът на организация и функциониране на помощните училища от интернатен тип е изграден в изпълнение на проект BG051PO001 – 4-1.07 „Включващо обучение“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, който осигурява подкрепяща среда за равен достъп до образование за децата и учениците  със специални образователни потребности.

Ръководителят на проекта Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН, уточни, че работата по него ще продължи до края на месец юли 2015 г.  Тя съобщи, че IV помощно училище „Проф. Димитър Кацаров“ освен финансиране по проекта е подкрепено и със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката за изграждане на асансьор и за саниране на сградата.

Тя благодари на директора на училището Венета Ал-Шериф и нейния екип за усилията, които полагат, за да се чувстват децата добре. Чрез проекта вса назначени 30 специалисти, които работят постоянно с тях.

Информационният ден събра в училището представители на министерството на труда и социалната политика, на Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално подпомагане, на столична община, директори на учебни заведения, родители. Децата от училището бяха подготвили празнична програма.