Училища

МОН ще отпуска до 30 000 лв за проект за сигурност в училищата

Проектите за гарантиране на сигурността в българските държавни училища може да са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа – чрез електронни карти или физически бариери – турникети, които обаче да са съобразени с изискванията за достъпна архитектурна среда.

Министерството ще приема и проекти за изготвяне на сигнално-известителна система за охрана на сградата, покриваща рисковите зони, в това число минимум вход, изход и общите части на сградата, паник бутон за връзка с охранителна фирма. За това може да се отпуснат до 30 000 лв. с ДДС за едно проектно предложение.

Програмата допуска и кандидатстване за охрана чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център на входовете, изходите, общите части на сградата, както и на прилежащите им дворове и/или спортни площадки.

Очаква се по този модул в 35 училища да бъдат реализирани цялостно проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа, сигнално-известителна система и система, осигуряваща наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център, в 14 училища – система за контрол на достъпа, в други 14 – монтиране на сигнално-известителна система и в 16 училища – на система за наблюдение и запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.

В едномесечен срок от обнародване на Решението на МС за Националната програма „Достъпно и сигурно училище“ за 2016 г.:

– училищата в системата на МОН представят проектните си предложения в съответния регионален инспекторат по образованието (РИО) по образец, утвърден от МОН;

– училища в системата на МК, ММС и МЗХ представят проектните си предложения към съответния финансиращ орган по образец, утвърден от МОН.

По програмата се финансират и проекти, осигуряващи достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности в страната. През учебната 2015/2016 година с физически увреждания са 1332 деца. Общият брой деца и ученици със специални образователни потребности в държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания – 486.

Целта е да се подпомогне изграждане и покриване на рампи, на санитарни възли, адаптирани за деца с увреждания. Програмата подкрепя също инфраструктурни проекти и осигуряване на маршрут до достъпен вход на сграда или съоръжение. Ще се разглеждат и предложения за изграждане на асансьори и монтаж на подемни платформи.

Всяко училище има право да кандидатства по всички дейности по програмата.