Институции

МОН ще инвестира в професии, необходими за пазара на труда

Пазарът на труда и бизнесът в бъдеще все повече ще изискват специалисти с много добри професионални умения и дигитални компетентности, отколкото специалисти с висше образование. Затова ние инвестираме в професии и професионални направления, от които има реална необходимост в обществото. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на Годишната среща на Българския форум на бизнес лидерите с посланици в понеделник.

„Работим в екип, за да модернизираме обучението – и като програми, и като материална база, и като квалификация на учителите“, каза министър Вълчев за промените в областта на професионалното образование. Той отбеляза, че тази година план-приемът в професионалните гимназии на много места е синхронизиран по региони. Училища, регионални управления, общини и областни управи, представители на бизнеса заедно предложиха паралелки с професии, от които има реална нужда на пазара на труда. Висшето образование също се синхронизира с пазара на труда, защото все повече работодатели търсят висококвалифицирани специалисти, а не хора с дипломи. Затова е изготвен Списък с приоритетни професионални направления, в които държавата инвестира повече средства. Такива са техническите, инженерните, педагогическите, аграрните науки. Прави се профилна оптимизация на висшето образование, отбеляза министърът.

Той съобщи, че се отпускат допълнителни стипендии както в професионалното образование, така и в приоритетните професионалните направления във висшите училища. Целта е да се мотивират повече млади хора да избират тези професии, от които пазарът на труда има нужда, и да се задържат завършващите средно образование в страната. Отделно се правят реинтеграционни програми за връщане на младите специалисти от чужбина.

Наличието на добре подготвени специалисти  и изследователи е решаващ фактор за икономическия растеж и иновациите. Необходимо е да се инвестира в изграждането на висококвалифициран човешки потенциал с нови умения във високотехнологични области, на дигитално грамотни специалисти, които да създават нови продукти.

Според министър Вълчев развитието на научните изследвания в полза на обществото също е от съществено значение Те максимално бързо трябва да допринесат за подобряване на живота на хората, на средата, в която живеем. Той посочи, че поощряването на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области, както и развитието им на базата на мисии, е една от целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания. За изпълнението й ще допринесе ефективното функциониране на Центровете за върхови научни постижения  и Центровете за компетентност, изграждането на които ще бъде финансирано от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Източник: banker.bg