МОН ще анализира професионалната реализация на висшистите

Професионалната реализация на дипломираните висшисти в България ще се проследява и анализира, за да се постигне качествена връзка между образованието и обществените потребности, в т.ч. и с изискванията на пазара на труда, предвижда споразумение между Министерството на образованието и науката и Европейската комисия.

Анализът ще се прави в рамките на проекта GRADE, финансиран по програма „Еразъм+“. Проектът е изготвен в съответствие с Препоръката на Съвета на Европейския съюз относно проследяването на завършилите от 2017 година. С нея държавите членки се ангажират да събират информация от висшисти и завършили професионално образование и обучение, която е сравнима на европейско ниво. България е одобрена за участие във втората фаза на проекта EUROGRADUATE, финансиран по Програма „Еразъм+“.

Очаква се въз основа на резултатите от изпълнението на проекта GRADE да се създаде национална система за проследяване на завършилите висше образование в България. Обект на проекта GRADE ще бъдат завършилите през академичната 2020/2021 година, както и дипломираните през академичната 2016/2017 година.

Една от основните цели на европейската инициатива е да се постигне съпоставимост на националния анализ на резултатите от събраните данни и да се подобри качеството на мерките за проследяване на завършилите в европейското образователно пространство.

Източник: МОН