Ученици

МОН с позиция по темата с ДЗИ по английски език

Във връзка с коментарите върху изпитния вариант за държавния зрелостен изпит по английски език от 23 май 2014 г. от МОН изразиха следната позиция:

Изпитният вариант за 2013-2014 учебна година е от задачи, създадени и верифицирани от водещи преподаватели по английски език от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Нов български университет, както и от учители по английски език от езикови гимназии в София, Стара Загора, Силистра.

При публикуване на ключа с верните отговори за изтегления вариант на сайта на МОН, което е и практика на Министерството на образованието и науката (МОН) с цел осигуряване на публичност, са допуснати технически грешки при отбелязване на отговорите на въпрос № 5 и на въпрос № 6. В софтуерния продукт, с помощта на който се проверяват листовете за отговори, ключът е коректно заложен и зрелостниците няма да бъдат ощетени. Впрочем всеки от зрелостниците може да се увери, че ключът е бил вярно заложен в информационния продукт, след връщане на изпитните работи в училищата.

Във връзка с въпрос № 23 следва да се уточни, че строго погледнато отговор „С“ е верният, но отчитайки факта, че очаквано овладените от учениците умения да отличават интерпретация от извличане на заключение в необходимата степен се придобиват на по-високо езиково ниво, след обсъждане с представители на националната комисия се взе решение за верни при проверката да се приемат отговори В и С в полза на зрелостниците.

Що се отнася до опасенията на зрелостниците, че може да бъдат ощетени, в случай че техните варианти на трансформации (въпроси от № 51 до № 60) се различават от предложените на сайта на МОН, уточняваме: в ключа изрично е посочено, че предложените отговори са примерни, и при оценяването на изпитните работи на ДЗИ по английски език националната комисия присъжда максимален брой точки за всяка граматически правилно изпълнена трансформация. Такъв е подходът, който се следва и в процеса на обучение в училище.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба създаването на изпитните задачи, от които се конструират изпитните варианти, се възлага на екип от университетски преподаватели и учители. Като следваща стъпка всяка предложена за включване в изпитен вариант задача задължително минава през експертна оценка от двама други независими експерти.