Мнения

МОН с официална позиция за майчиния език

В отговор на многобройните запитвания, свързани с изучаването на майчин език, Министерството на образованието и науката излезе с информация в своя сайт, в която прави следните уточнения:

Понятието „майчин език“ има легално определение в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета – това е „езикът, на който детето общува в семейството си“.

Изучаването на майчин език е право на всеки ученик. Това право е посочено в Конституцията на Република България, както и в Закона за народната просвета още от обнародването му през 1991 година. Възможността, майчин език да се изучава като учебен предмет в задължителноизбираема подготовка, е регламентирана със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план от 1999 г. В изпълнение на законови разпоредби през периода 2004 – 2005 година от министъра на образованието и науката са утвърдени учебни програми по майчин език – турски, ромски, иврит и арменски, които може да се намерят на официалната страница на МОН.

За да се разбере мястото на учебния предмет майчин език в училищното обучение, трябва да се разгледа учебният план, който включва три вида подготовка – задължителна (раздел А), задължителноизбираема (раздел Б) и свободноизбираема (раздел В).

Задължителната подготовка (ЗП) осигурява постигането на общообразователния минимум. Тя е единна във всички видове училища и включва едни и същи учебни предмети, които задължително изучават всички ученици. Сред тях са български език и литература, математика, чужд език, история и цивилизация и т.н.

Задължителноизбираемата подготовка (ЗИП), за разлика от задължителната подготовка, осигурява допълнително обучение по учебни предмети в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището. Тя е задължителна само като брой часове за учениците във всеки един клас, но отделният ученик има право да избере учебния предмет, който да изучава в този вид подготовка – т.е. би могъл да избере допълнително обучение по БЕЛ, по математика, по чужд език, по информационни технологии и т.н. Наред с тези предмети обаче може да избере да изучава майчин език, хореография, религия – учебни предмети, които не се изучават в раздел А. За целта следва да подаде заявление до директора на училището. Група по  даден общообразователен предмет, който се изучава в часовете за задължителноизбираема подготовка, се сформира при наличието на достатъчен брой желаещи ученици (минимум 11 ученици) и при наличието на квалифициран преподавател.

Третият вид подготовка – свободноизбираемата подготовка (СИП), осигурява обучение в области и в класни и извънкласни дейности, предложени от училището и избрани от учениците. Тези часове не са задължителни и решението, да има такива допълнителни часове, е на отделния ученик и на неговите родители. В тези часове ученик може да се избере да учи предмет от раздел А (задължителната подготовка) – т.е. отново напр. БЕЛ, математика, география и икономика и т.н.), предмет от раздел Б (в т.ч. и майчин език) или въобще друга дейност – хор, оркестър, футбол… Група се сформира отново при наличието на достатъчен брой желаещи, подали заявление до директора на училището, и на квалифициран преподавател.

Нормативната уредба в системата на народната просвета различава още едно значение на понятието „майчин език” във връзка с правото на децата на граждани на държави – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария да изучават официалния език и културата на държавата си по произход. За тази цел е издадена Наредба № 3 от 19.06.2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст – деца на граждани на държави – членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, която определя организацията на обучението по майчин език и култура на тези деца.

Още по темата