Мнения

МОН създава обществен съвет

Обществен съвет ще работи към Министерство на образованието и наука. Той се създава със заповед на министър проф. д-р Анелия Клисарова.

Консултативният орган ще решава проблеми от специалната компетентност на министъра на образованието и науката, ще формира позиции, становища и ще приема инициативи от министъра, като спазва принципите на публичност и прозрачност.

Утвърдени са Правила за устройството и дейността на Обществения съвет. Кандидатурите за членовете на съвета ще се приемат в МОН до 5 септември 2013 г. Поканата за участие е публикувана на електронната страница на МОН.

Съставът на съвета ще включва председател – определен от министъра на образованието и науката, заместник-министър и членове, от които по един представител на всяка представителна организация на работниците и служителите на национално равнище; на всяка представителна организация на работодателите на национално равнище; на Националното сдружение на общините в България; на Националното представителство на студентските съвети в Република България, на Българската асоциация на частните училища в България и по един представител от заявилите участие юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност, свързана с предучилищното възпитание и подготовка, училищното образование, професионалното обучение, висшето образование и науката. По решение на съвета за участие в заседанията ще могат да се канят и независими организации и експерти за предоставяне на експертизи по темите, предвидени за обсъждане.

Източник: Пресцентър на МОН