Мнения

МОН стартира процедура по изменение и допълнение на Закона за Академичния състав

Министерството на образованието и науката (МОН) изготви на базата на предложения от висши училища, научни организации и представители на академичната общност законопроект за актуализиране и усъвършенстване на определени разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Предлаганите промени не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия ЗРАСРБ и Закона за висшето образование. Основната цел на предложенията е да подобрят условията за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации.

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България, както и мотивите към него може да видите тук:

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6845   

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6844

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат отправяни към Яна Йотова, дирекция „Висше образование“ на e-mail: yyotova@mon.bg или на  тел. 02/9217 641  до 07.02.2015 г. включително.