Мнения

МОН се отчете

На пресконференция, в която участваха министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, заместник-министрите Атанаска Тенева и Иван Кръстев, беше отчетена дейността на МОН за една година.

Проф. Клисарова припомни изготвените и приети стратегии – за учене през целия живот, за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, за висшето образование, за развитието на педагогическите кадри, за ефективното прилагане на ИКТ в образованието и науката.

Бе подписан нов колективен трудов договор със социалните партньори. Министърът акцентира и върху промените в Закона за професионалното образование и обучение, както и върху механизма на финансиране на училищата. Работи се и за усъвършенстване на делегираните бюджети, разработени са и са приети националните програми за образование.

„Извършихме и пълен преглед на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), вече се подготвя Пътната карта за научна инфраструктура, обявена е нова сесия на ФНИ, съгласуват се насоките за кандидатстване“, каза проф. Клисарова.

Тя припомни, че за първи път МОН има самостоятелна оперативна програма – „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и че е удължен срокът на най-успешните проекти, финансирани с европейски средства.

„Като междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси“ от края на май 2013 г. до края на юни 2014 г. сме успели да увеличим усвоените средства по тази програма с над 110%. За същия период средствата за образование са се повишили със 118%, което в номинално изражение е над 323 млн. лв. Тези пари са от изключителна важност за осигуряване на ключови дейности в сферата на общото образование, но също така и за учене през целия живот и за сферата на висшето образование“, каза заместник-министър Иван Кръстев.

Той подчерта, че в началото на настоящата година министерството е направило ключови промени по основни проекти, които изпълнява, най-вече свързани с обучението в средищните училища, включващото обучението за деца със специални образователни потребности, дейностите за извънкласните дейности по проект „Успех“.

Чрез пренасочване на средства и увеличаване на периода на проектите МОН гарантира не само за тази календарна година, но и за по-голямата част от учебната 2014/2015 година, работните места на близо 6000 души, които са наети като възпитатели, помощник-учители, ресурсни учители и кариерни консултанти.

Източник: Пресцентър на МОН