МОН се надява на финансиране за ефективно стартиране на ОП НОИР още от следващата година

МОН се надява на финансиране за ефективно стартиране на ОП НОИР още от следващата година

Зам.-министърът на образованието Иван Кръстев представи вчера новата Оперативна програма “Образование и наука за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” като изрази убеждение, че още от 2014 година ще може да се предостави финансиране за ефективно стартиране на новия програмен период.

Приоритетна ос 1 е за научни изследвания и технологично развитие. Предвижда се засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите чрез укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност.

Приоритетна ос 2 е Образование и учене през целия живот. Целта е да се намали преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование.

Фокусът на приоритетна ос 3 е към образователна среда за активно социално приобщаване с оглед подобряване на пригодността за заетост. Важен акцент тук е интеграция на маргинализирани общности.

Бенефициенти на ОП “Образование и наука за интелигентен растеж” освен МОН като управляващ орган, са образователни, обучителни и научни организации и институции, общини, социално-икономически партньори, работодатели и браншови организации; центрове за професионално обучение, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, представителни студентски организации, младежки организации.

Коментари във Facebook