Мнения

МОН се надява на финансиране за ефективно стартиране на ОП НОИР още от следващата година

Зам.-министърът на образованието Иван Кръстев представи вчера новата Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ като изрази убеждение, че още от 2014 година ще може да се предостави финансиране за ефективно стартиране на новия програмен период.

Приоритетна ос 1 е за научни изследвания и технологично развитие. Предвижда се засилване на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите чрез укрепване на инфраструктурата, необходима за научноизследователска и иновационна дейност.

Приоритетна ос 2 е Образование и учене през целия живот. Целта е да се намали преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование.

Фокусът на приоритетна ос 3 е към образователна среда за активно социално приобщаване с оглед подобряване на пригодността за заетост. Важен акцент тук е интеграция на маргинализирани общности.

Бенефициенти на ОП „Образование и наука за интелигентен растеж“ освен МОН като управляващ орган, са образователни, обучителни и научни организации и институции, общини, социално-икономически партньори, работодатели и браншови организации; центрове за професионално обучение, неправителствени организации, извънучилищни педагогически учреждения, представителни студентски организации, младежки организации.