Институции

МОН реже с 30% приема на студенти в администрация и управление

Администрация и управление е направлението, което се очаква да бъде най-засегнато през 2017 г. от продължаващата вече втора година реформа във висшето образование. План-приемът в тези специалности ще бъде намален с близо 30% в сравнение с м.г. За сметка на това се увеличава приемът в непопулярни за студентите, но важни за икономиката направления като математика, компютърни науки, педагогика и др. Това става ясно от данните в предложения от МОН проект на план-прием във висшите училища за предстоящата година, предоставени на „Сега“. Очаква се той да бъде гласуван от МС.

Почти всички от 26-те университета, които предлагат обучение в администрация и управление, ще бъдат засегнати от намалението. Очаква се бройките за студенти да бъдат сведени до 1733 при 2446 м.г. Тъй като м.г. утвърдените от МОН места не бяха заети изцяло, всъщност намалението реално може да се окаже около 20%.

На следващо място по намаление на отпуснатите от държавата места в университетите – с 24% по-малко – са направленията туризъм и социални дейности. Държавно субсидираните бройки за туризъм се очаква да намалеят от 915 на 694 души, а тези за социални дейности – от 551 на 416 души.

Икономика в държавните ни вузове би следвало да учат поне 1600 младежи по-малко (минус 20%), или общо максимум 6270 студенти. Ако обаче за база се използват реално приетите през м.г. кандидат-икономисти – 7385 души, то сривът може да е с около 15%. С около една пета се очаква да бъде свит план-приемът на студенти и в направленията науки за Земята и религия и теология. Изненадващо намаление има и за две специалности, които са известни с недостиг на кадри – теория и управление на образованието (намаление от 40 на 31 бройки) и педагогика на обучението по различни предмети (от 2184 на 1727 души).

17-18% по-малко държавно субсидирани студенти се очаква да учат в направленията социология, антропология и науки за Земята, политически науки, физически науки, химически науки и проучване и добив на полезни изкопаеми. При медицината прогнозното намаление е 13%, при химичните технологии – 14%, а при металургията – 15%. Малко по-скромно, с около 10%, се очаква да бъде орязването в приема на кандидати за направленията философия, психология, право и животновъдство. Определените за финансиране бройки за общо инженерство се понижават със 7%.

Една трета от професионалните направления (18 от общо 52-те) ще бъдат зарадвани с по-висок план-прием. Математиката например като приоритетно направление получава бонус, но като бройки той е символичен – само 18 студенти повече – прогнозният брой на кандидатите, които ще бъдат субсидирани, се увеличава от 302 на 320 души. В случая по-висок прием ще могат да реализират СУ и ТУ-София, а третият вуз, който предлага математика – Пловдивският – остава със същите бройки (35). Държавата има готовност да подпомогне университетите за 4-5% по-висок прием в направленията педагогика, история и археология, енергетика, фармация, хранителни технологии и военно дело. 3% повече студенти ще могат да приемат вузовете в направленията растителна защита и информатика и компютърни науки, а 2% повече – по здравни грижи и обществено здраве. В проценти най-голямо е увеличението в бройката на студентите за изобразително изкуство (8.7%, или от 446 на 485 души), както за театрално и филмово изкуство (7%, или от 258 на 276 души). Символично е увеличението на бройките при филологиите, архитектурата, машинното инженерство и спорта.

Източник: segabg.com