Училища

МОН разпореди проверки на спортната база в училищата

Нещастният инцидент с 16-годишния ученик в ОУ „Никола Парапунов“ – град Разлог, показва, че въпреки взетите мерки от Министерството на образованието и науката във връзка с осигуряване на безопасността на децата и учениците, за съжаление, спортната база в много от училищата и в училищните дворове не е в добро състояние.

Още през 2013 г. във връзка с опазване живота и здравето на учениците Министерството на образованието и науката е изпратило писмо до регионалните инспекторати по образованието в страната, с което се разпорежда да се извърши незабавна проверка на изправността и обезопасеността на всички видове съоръжения и уреди за игра и спорт на открито, както и на площадките, приспособени за игра и спорт в училищния двор.

В изпълнение на разпорежданията, указани в писмото, директорите на училищата са предприели следните действия:
 

  • със заповед във всички училища са определени отговорници и комисии, които са извършили оглед на открити площадки за игра и спорт на училищния двор;
  • засилен е контролът за пропускане на моторни превозни средства на територията на училищата;
  • проведени са извънредни инструктажи за осигуряване безопасността и здравето на децата и учениците за предотвратяване, ограничаване и/или отстраняване на рискове;
  • извършена е проверка за изправност и обезопасеност на електрическите инсталации, ел. уреди и ел. оборудване на откритите площадки.


В проверките на откритите площадки за игра и спорт в училищните дворове са участвали представители на общинските администрации и на РИО.

След констатирани неизправности директорите на училищата са предприели конкретни мерки: уведомени са съответните институции, които имат конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на спортните площадки и съоръжения; укрепени или премахнати със собствени средства са неизправни спортни съоръжения; със съдействието на електроразпределителните дружества са проведени замервания на ел. съоръжения и са обезопасени или отстранени такива, които са били потенциално опасни.  

Ремонтът, както и изграждането на спортни съоръжения, зависи от финансовия ресурс на конкретното училище и от състоянието на общинските бюджети. Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд директорите на училищата, като изпълнители, и общините, като собственици на имотите, са преки отговорници за осигуряване безопасността на децата и учениците. През изминалата учебна година със съвместни усилия в 351 училища са отстранени проблеми на откритите площадки за игра и спорт в училищния двор.  

Министерството на образованието и науката продължава да осъществява контрол върху отделните моменти от провеждане на учебния процес и в тази връзка е изпратило писмо до началниците на РИО за извършване на незабавна проверка на спортните съоръжения в училищата и в училищните дворове.

Източник: Пресцентър на МОН