Мнения

МОН проведе специализирани обучение за деца със сензорни увреждания

На 1 септември 2013 г. стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, на техните родители и учители, в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух.

Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Това обучение е насочено към овладяване на брайл, на полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане на ученици с нарушено зрение, както и към развитие на речта, овладяване на жестомимичния език, фонетична ритмика, музикални стимулации на ученици с увреден слух.

В посочените периоди на разположение на тези деца и ученици, на техните родители, както и на учителите, които ги обучават в общообразователните училища, са назначените по проекта екипи от специалисти и осигурената по проекта специализирана апаратура и техника. Обученията ще продължат до петък, 13 септември.