Ученици

МОН прие международната конференция “Нов подход в интеграцията“

В Националната галерия „Квадрат 500“ Министерството на образованието и науката като Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, проведе Международна конференция „Нов подход в интеграцията“.

Конференцията е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.).

Форумът бе открит от заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева, която поздрави участниците от името на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев.

„Образованието върви ръка за ръка с всички останали мерки, които да подпомогнат израстването и изграждането на личности. Моделът за работа с деца и младежи, към който се стремим трябва да отразява най-доброто, постигнато до момента, като в същото време възприема новаторските подходи, изпробвани и доказали успеха си в подобни ситуации“, заяви госпожа Кастрева в началото на приветственото си слово и добави: „Само с общи усилия и с включването на всички заинтересовани страни можем да очакване положителни резултати в трудното поле на образователната интеграция. Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ е един от примерите за подкрепата на иновативното, както и за продължаване на добрите практики, прилагани вече в страната.“ Г-жа Кастрева посочи двата новаторски елемента на програмата, които са насочени към повишаване ефективността на интеграцията – това са, от една страна, ромските образователни медиатори, а от друга – обучените от експерти на Съвета на Европа младежки работници.

Медиацията е иновативен подход за справяне с неравнопоставеността при достъпа до образование и представлява подбор и обучение на представители на ромската общоност, които действат като мост между институциите и ромите.

„Работата с младежи в риск, насочена към подпомагане при справяне с актуални проблеми чрез методите на неформалното образование, поднесена от младежки работници, представлява друг нов подход, насочен към интеграция на заплашените от социално изключване млади хора“, каза в заключение заместник-министър Кастрева и пожела успех на конференцията.