Институции Ученици

МОН преструктурира частично приема в държавни университети

Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков разпореди спешни действия за частично преструктуриране на план-приема на студенти в държавните висши училища за следващата академична година, за да се отговори на нуждите на пазара на труда. През последните два дни, в комуникация с висшите училища в страната, се подготви разкриването на допълнителни 125 места за специалности от професионално направление „Информатика и компютърни науки“.

За сметка на това ще бъде намален приемът по професионални направления, „Психология“ (с 5%), „Администрация и управление“ (с 6%) и „Икономика“ (с 2%).

Припомняме, че подобно искане бе отправено от национално представените работодателски организации, според които предвиденият план-прием не отговаряше на нуждите на пазара на труда. Промените към този момент обаче няма как да бъдат по-драстични поради напредналия етап на кандидатстудентската кампания и обстоятелството, че висшите училища вече са направили разпределение на бройките по специалности. Заедно с това на 5 юни е приключило и едномесечното общественото обсъждане на проекта, като не са постъпили предложения и възражения за броя на приеманите студенти и за разпределението им по професионални направления.

През тази година е заложено и цялостно увеличение на местата за студенти през следващата учебна година, което е в резултат от анализ на комплекс от обстоятелства. Едно от тях е по-големият брой на завършващите средни училища – с 2 240 повече в сравнение с миналата година. Взети са предвид и броят на приетите студенти през миналата година по професионални направления, писма от потребители на кадри на регионално ниво, заявки от Министерство на здравеопазването по отношение на специалности от регулираните професии от професионални направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ като специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“, както и заявки на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за професионални направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

При преразпределението са използвани данни от Рейтинговата система на висшите училища в България за съответните професионални направления по отношение на процента на работещите на позиция, изискваща висше образование или заемащи длъжност по призвание.

Предстои план-приемът да бъде предложен за одобрение от Министерски съвет.

Държавата ще субсидира обучението на 42 611 новоприети студенти през следващата академична година. Това реши Министерският съвет като утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2023-2024 година.

За следващата учебна година е заложено цялостно увеличение на местата за първокурсници с 1289 броя. То е в резултат от анализ на комплекс от обстоятелства, едно от които е по-големият брой на завършващите средни училища – с 2 240 повече в сравнение с миналата година. Взети са предвид и броят на приетите студенти през миналата година по професионални направления и писма от потребители на кадри на регионално ниво.

По предложение на Министерството на здравеопазването е увеличен броят на местата в професионално направление „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ за специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Управление на здравните грижи“. По заявки на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи е увеличен и приемът по професионални направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“.

Източник: МОН