Институции Ученици Училища Учители

МОН препоръчва 3 варианта за обучение до Коледа

Министерството на образованието и науката изпрати до училищните директори нови препоръки за провеждането на учебните занятия в периода до 23 декември в условията на епидемия от коронавирус. Министър Вълчев предлага три варианта на редуване на класовете, като по-голям процент присъственото обучение се дава на по-малките и на класове, след които предстоят изпити, например 7-и.

всеки директор може да избере един от трите варианта, а може да предпочете и различна организация, уточни пред OFFNews директорът на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов, председател на  Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

В писмото си министърът настоява, че най-добрият подход е не националното затваряне, а вземането на локални решения съобразно ситуацията в конкретните училища. Вълчев предлага насоки и препоръки за преминаване към дистанционно обучение, които биха могли да послужат за вземането на решения на областно, общинско и училищно ниво. На национално решенията за преустановяване на занятията, както и досега, ще взема здравният министър.

Препоръки

„На областно и общинско ниво решенията за преустановяване на присъствени учебни занятия може да се вземат от съответните компетентни органи, като препоръчваме решенията за преминаване на ОРЕС да:

1. се вземат за населени места с най-високи или повишаващи се стойности на заразените лица, като от обхвата им да се изключат училищата, в които няма установени случаи на COVID-19.

2. бъдат със срок до 2 седмици, но да отчитат факта, че настоящата ситуация ще продължи повече от две седмици. Това означава да се допусне вероятността, че след две седмици ситуацията може да не е благоприятна и да не позволява разхлабване на мерките. В този смисъл решенията за преминаване към ОРЕС на всички ученици за цял етап не трябва да се вземат прибързано, а още в началото да бъдат базирани на виждане за редуване на класове или паралелки след втората седмица.

3. приоритизират класовете съгласно алгоритъма по-долу (най-горе са класовете, които първо могат да минат на дистанционно обучение, най-долу – тези, за които това е най-нежелателно).

4. съдържат разумни изключения за присъствено провеждане на дейности, чието провеждане е невъзможно или нецелесъобразно в електронна среда от разстояние, или да имат рамков характер, като дадат на училищата възможност да решават сами за изключенията;

5. дадат възможност на училищата по тяхно решение и при отчетено подобряване на епидемичната ситуация в училището и населеното място да вземат решения за връщане към присъствено обучение за класовете и дейностите, за които е в сила решение за ОРЕС.

Министърът предлага три варианта, които могат да бъдат основа за вземане на решение за редуване на обучението в електронна среда с присъствено. Възможни са и други варианти, предложени от РУО в съответната област.

Вижте описание на вариантите.

„Учениците в начален етап, и особено първи клас, препоръчваме да продължат присъствено обучение, тъй като за тях ОРЕС е най-непълноценно и трудно за реализиране – подчертава министър Вълчев. – Поради това препоръчваме, ако все пак се стигне до вземане на решение за преминаване на учениците от една или повече паралелки в начален етап към ОРЕС, преди това да се помисли вариант с разделянето им на групи, като обучението във всяка паралелка се провежда в две смени от учител и/или учител ЦОУД във всяка от групите. Това предполага полудневна организация на учебния процес и наличие на свободни класни стаи.

По възможност едни и същи ученици да не остават на ОРЕС за повече от две седмици и при връщане на присъственото обучение то да бъде за поне две седмици. Това ще позволи да се избегне задълбочаване на проблемите, свързани с понижената когнитивна ангажираност, повишената психическа тревожност, десоциализацията и влошената двигателна активност. Този принцип се прилага доколкото е възможно и съобразено със ситуацията.“

Редуването и частично присъственото обучение могат да бъдат съчетани с допълнителни мерки, като например:

– реорганизация на седмичното разписание, като се осигури практическото обучение по професионална квалификация да се планира и разположи в оптимален период от учебната година, в последователни дни, което ще позволи преминаването към ОРЕС за цялата паралелка за определен период;

– реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по предметите, по които учителите може да преподават присъствено, да се разположат в някои дни, а останалите, по които се налага учителите да преподават от дистанция, да се разположат в други;

– реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по част от предметите да се изнесат в обратната смяна, за да може обучението по тях да се осъществява в електронна среда;

– реорганизация на седмичното разписание, като се осигури възможност за хибридно обучение, така че учебните часове по предметите, по които учителите може да преподават присъствено, да се разположат в някои дни, а при невъзможност да се намери заместващ учител по определен предмет, за се поставят седмични задачи на учениците, по които да се самоподготвят;

намаляване на учебния час, но не с повече от 10 минути, ако и когато е възможно;

– да се изисква задължително носене на маски и в класната стая по време на час, ако при обучение се смесват учениците от различни паралелки (напр. при обучение за придобиване на профилирана подготовка, при обучение за придобиване на общообразователна подготовка по чужд език и т.н.);

– създаване на организация за присъствие на учениците в класната стая, като преподаващият учител работи от разстояние, а в класната стая по време на урока влиза служебно лице – заместник-директор, педагогически съветник, психолог или се намери друго решение.

Източник: OFFNEWS