Институции

МОН представя новите си проекти в подкрепа на учениците

 Владимир Станчев, директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН, представя в интервю новите проекти на министерството за подкрепа на учениците, особено тези в уязвимите групи.

Г-н Станчев, при последното заседание на Комитета по наблюдение на програма “Образование” 2021-2027г. бе приета важна промяна по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Каква е тя? 

Основната важна промяна по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” е в дейност 5 от проекта – „Провеждане на допълнително синхронно обучение“. Дейността досега обхващаше провеждането на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас. Една от промените е насочена към провеждане на тези обучения и с физическо присъствие в училище (в присъствена форма). Обученията, включени в дейността са за ученици, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение или не са участвали във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда по медицински или уважителни причини (напр. поставени под карантина), както и ученици, които са принудени да напуснат държавата, в която се обучават, пребивават на територията на Република България и са записани в българската образователна система. Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, свързани с военната криза, в дейността ще бъдат обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища. Целта е да не се прекъсва образователният процес, да се преодолеят пропуски и затруднения при усвояването на учебното съдържание, за да не се натрупват образователни дефицити, както и преодоляване на езиковата бариера и оказване на психологическа подкрепа на учениците.

Основната цел на промяната, обхващаща допълнителните обучения, е насочена към по-добра усвояемост на учебния материал от ученика и подобряване на резултатите от националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити.

По проекта стартират и нови дейности. Една от тях е възможността ученици, учители и родители да получават социално-психологическа подкрепа при кризисни ситуации. Как ще се реализира тя в училищата и кога? 

На първо място ще бъде изготвена методика за реализиране на тренинги за социално-емоционална подкрепа на педагогическите специалисти и учениците при кризи. Методиката и инструментите за реализиране на тренингите ще включват няколко направления, свързани с подкрепа и действие при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, природни бедствия и др. Тренингите ще бъдат апробирани първо в училищата, въвели иновации свързани с развиването на глобални компетентности и в частност изучават предмет „Гражданско образование“, а след това и в останалите. Тъй като проектът приключва в края на годината, се стремим да използваме активно летните месеци и възможностите в началото на новата учебна година.

Също така предвиждаме да бъдат изготвени методика/инструменти за преподаване на български език като чужд в българоезична среда на ученици, включили се от чужди образователни системи. Провеждането на обучение по български език като чужд език и прилагането на единна методика за обучение, както на учителите, така и на учениците, са ключови за адаптацията на учениците и тяхната успеваемост в училищата. В допълнение, сме планирали провеждането на обучителни семинари за 1500 педагогически специалисти за прилагане на методиката. В рамките на дейността ще бъдат включени педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение по български език на ученици идващи от външни за българската образователни системи.

В рамките на проекта ще продължи и работата с родители на ученици, застрашени от отпадане от образователната система. Предоставяните обучения за базови дигитални умения на родители на ученици от уязвими групи има за цел да промени нагласите към образование и формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Работата с родители е акцент и в проект „Успех за теб“, който стартира в началото на годината.

А предвидена ли е подкрепа за децата от детските градини?

Да. По проекта ще стартира и дейност насочена към интензивната работа с родители на деца от уязвими групи в детските градини. С реализирането на тази дейност целим промяна на нагласите към образование и формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Този вид работа може да включва различни форми – индивидуални консултации, обучения в различни по големина групи, участие в информационни дни в детските градини или публични изяви на децата и т.н. Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца. Същевременно реализирането на съвместни дейности и инициативи между родителите и учителите и непедагогическия персонал ще допринесе за обединяването на усилията им изграждането на мултикултурна образователна среда и формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес.

Също така ще бъде предоставена възможност за допълнителното обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование, както и надграждане на капацитета на институциите от предучилищното образование.

Кои са проектите, свързани с предучилищното и училищно образование, които стартират тази година? 

Първият проект, който стартира през месец януари 2023 година, финансиран от новата Програма „Образование“ е „Успех за теб“. Общата продължителност на проекта е в рамките на 60 месеца. Стойността на проекта е 151 123 000 лева, като с тях ще бъдат подкрепени дейности в посока на повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови за системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие. Предвидена е и интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Ще има и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование, както и допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование.

По проекта ще се провеждат занимания по интереси, междуучилищни дейности, кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование.

Друг проект, който е одобрен и предстои да бъде сключен договор е „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Общата продължителност на проекта е предвидена за 58 месеца. Стойността на проектното предложение е за 70 000 000 лева. Дейностите по проекта ще подкрепят предстоящата реформа в професионалното образование. Ще бъдат разработени нов Списък на професиите за професионално образование и обучение. Съответните Държавни образователни стандарти, учебни планове и програми, национални изпитни програми, със съдействието на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища, други доставчици на ПОО, бизнеса и др. Предвидени са и обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в професионалното образование и обучение.

През настоящата година по Програма „Образование“ 2021-2027 г. очакваме да бъдат одобрени Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното образование“, която ще има допълващ и надграждащ ефект към проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и процедура „Подобряване на качеството на общото образование чрез ефективно прилагане на компетентностен модел.

Източник: МОН