Ученици

МОН представи 12-ти образователен стандарт

Държавния стандарт за приобщаващото образование урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези  в риск да отпаднат от училище.

От допълнителни часове се нуждаят и децата, които не знаят български език, както и тези със затруднения в обучението. Часовете ще се провеждат включително и през лятото. Допълнителна подкрепа ще има за децата, които не получават такава от семейството си.

Регламентирана е подкрепата за деца, подложени на тормоз. В стандарта е уредена и подкрепата за децата с изявени дарби – за осигуряване на квалифицирани специалисти за развитие на техния потенциал. Но и допълнителна подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др.

В  този стандарт се залагат и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието, преодоляване на проблемно поведение, както и награди и санкции за учениците, процедури при неуважителни отсъствия.

Всичко е подчинено на една цел – равен достъп до образование и подкрепа за развитието и реализацията на всяко дете и ученик. „Отпадането от училище не е в полза на самите деца, на семействата им, както и на цялото ни общество“, посочи заместник-министър Диян Стаматов.

Източник: МОН