Мнения

МОН представи портал за подаване на електронно подписани документи

Министерството на образованието и науката изгради уеб-базиран документен портал (Електронен портал), през който може да се подават електронно подписани документи и да бъдат достъпни чрез идентификация с електронен подпис следните 5 броя електронни услуги:

– Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
– Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
– Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
– Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) за времето на редовна докторантура в чужбина
– Предоставяне на достъп до обществена информация

Те са достъпни на сайта на Министерството www.mon.bg, раздел Електронни услуги.

В рамките на проекта е интегриран факс сървър към системата за документооборот, който затваря процеса по отношение на автоматизирано пристигащи факсове директно в деловодната система. Тяхното следене и разпределяне за обработка се осъществява без необходимост от хартиен еквивалент.

Проведено е обучение на 20 експерти/администратори за поддържане, обслужване, актуализиране и развитие на разработения и внедрен документен портал.

За изпълнението на проект “ePORT – създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес”, договор № 13-32-15/29.01.2014 г. са предоставени 99 880 лв. по ОПАК.