Ученици

МОН: По-малко текущи оценки

По-малко текущи оценки по учебните предмети обяви министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Той отново подчерта, че за екипа на Министерството на образованието и науката е от първостепенна важност да положи основите на стратегическа промяна в начина, по който се подготвят учениците, а оттам – и в начина на оценяването им.

Важна промяна, върху която министърът акцентира, е намаляването на минималния брой на текущите изпитвания по модулите (от 2 на 1) и по учебните предмети, изучавани с 4 и повече часа седмично (от 4 на 3). Това ще стане с изменение на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Предвижда също да се даде възможност за ангажиране на учениците с изследователска проектна дейност, която може да отнеме и по-продължителен период.

Източник: МОН