Училища

МОН поръчва специализиран софтуер за е-управление в образователните институции

Министерство на образованието и науката обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на софтуерен продукт с нормативно-правни документи. Поръчката предвижда създаване, закупуване и внедряване на специализиран софтуер за електронно управление на административната и финансова дейност в образователните институции по проект „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” по схема BG051PO001/3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”. Обществената поръчка се осъществява с финансиране от Европейския социален фонд, като е свързана с изпълнението на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) – „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” в област на интервенция „Модернизация на системата за образование и обучение”, в частта „Оптимизиране и преструктуриране на мрежата от образователни институции” и въвеждане на нов модел на финансиране „Парите следват ученика” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 10 000 лв. Срокът за получаване на документация за участие изтича на 17:30 ч. на 19.06.2009 г. Оферти ще се проемат до 17:30 ч. на 29.06.2009 г.
 
МОН обяви и поръчка за изготвяне на учебни програми и методология за обучение за работа с делегираните бюджети; избор на обучители и провеждане на обучения по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От избрания изпълнител ще се очаква да извърши следните действия: 1. Подготовка и изготвяне на методология за обучение – 3 модула с учебни програми / за директори, помощник – директори и счетоводители/, материали, презентации; 2. Разработената методология да се предостави в 70 (седемдесет) екземпляра на хартиен и магнитен носител на обучителите (консултанти) и възложителя; 3. Избор на обучители, които да отговарят на профила за обучители изработен от възложителя, не по-малко от 60 (шестдесет) човека; 4. Избор на консултанти. Сформиране на екип от 15 консултанти.; 5. Организиране и провеждане на 5 (пет) дневен обучителен семинар за обучители (консултанти) по изготвената методология, одобрена от възложителя; 6. Организиране и провеждане на 3 (три) дневни обучения (семинари) с директори за съставяне и управление на бюджет, нормативна база на делегираните бюджети, трудово-правни отношения и управление на персонала – 58 семинара за обучение на 2890 директора на територията на страната; 7. Организиране и провеждане на 3 (три) дневни обучения (семинари) с помощник – директори и счетоводители за работа с делегирани бюджети – 72 семинара за обучение на 3467 помощник – директори и счетоводители на територията на страната; 8. Организиране и провеждане на консултации от консултантските екипи 42 срещи по места – в 28-те региона, на етапи след приключване на обучителните семинари. Гаранцията за участие в процедурата е 5000 лв. Срокът за получаване на документация за участие изтича в 17:30 ч. на 19.06.2009 г., а оферти се подават до 17:30 ч. на 29.06.2009 г.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/