Мнения

МОН показа проектите за нови програми

Във връзка с разпоредба от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според която учениците, които през учебната 2017/2018 година ще постъпят във втори, чести и в осми клас, ще се обучават по училищни учебни планове и по учебни програми.

Те са утвърдени при условията и по реда на цитирания закон, и във връзка с осигуряването на обучението на тези ученици през учебната 2017/2018 година с учебници и с учебни комплекти са разработени проекти на учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за втори, шести и осми клас.

Предвид гореизложеното и предвид срока, заложен в ЗПУО – 12 месеца за внасяне на проектите на учебници и учебни комплекти за IІ, VI и в VIII клас, на електронната страница на МОН представяме за обществено обсъждане в едномесечен срок проекти на учебни програми по общообразователните учебни предмети за втори, шести и осми клас.

Проектите на учебни програми за за втори, шести и осми клас са публикувани сайта на МОН в рубриката „Проекти на документи“.