Мнения

МОН подпомогна професионалното развитие на 240 български учени

Министерството на образованието и науката подпомогна професионалното развитие на 240 млади учени, одобрени за обучение с високотехнологични процеси в рамките на проект „Наука и бизнес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тези данни бяха анонсирани при отчитане на резултатите на проекта през ноември 2014 г.

„Наука и бизнес“ стартира през 2011 г. по схема BG051PO001/3.3-05-001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основната цел на проекта е създаване на благоприятна среда за активно взаимодействие между науката и бизнеса и на стабилни и устойчиви партньорства между основните компоненти на „триъгълника на знанието“ – учените, научните изследвания и реализацията на научните резултати.

Проектът предостави финансова подкрепа за издаване на общо 325 специализирани публикации с научни разработки в различни направления, от които 230 са подкрепени самостоятелно, а 95 са поместени в реферирани издания и научни списания с висок импакт-фактор.

В рамките на проекта са проведени и научни школи и борси в седем приоритетни области: „Традиционни храни и здравето на българина“, „Информационни и комуникационни технологии“, „Енергийна ефективност“, „Научни инструменти“, „Зелена химия“, „Инженерни науки – оптика и електроника“, „Нови материали и технологии“. Общият брой на участниците в школите е 1131, от които 693 от научния сектор (632 учени и 61 студенти), 377 представители на бизнеса, 35 от гражданския сектор и 26 от институции.

Данните от изпълнението на проекта показват, че по-активни в научните среди са жените – 149 жени и 91 мъже са получили финансиране от проект „Наука и бизнес“. 97 от кандидатите работят в университети, 143 – в научни институти на БАН, а 63 от участниците са на възраст до 29 години. Всички млади учени са приключили успешно обучението и са подали отчетите си.
Отново в рамките на проект „Наука и бизнес“ е създаден е Национален бюлетин за наблюдение и са издадени 12 броя от него, всеки от които в 1000 копия тираж. Бюлетините представят актуална информация за приоритетните тематични области, потенциала им за растеж и развитие на научна дейност в България. Бюлетинът разглежда внедряването на научните постижения в бизнеса, изследователските инфраструктури, европейската политика, приноса на страната ни за развитието на световната наука в съответния сектор, европейските технологични платформи, успешни проектни практики, съвместна иновационна дейност и др.

Бюлетин 1 е посветен на тематичната област „Храни, селско стопанство и биотехнологии“. Бюлетин 2 обсъжда „Нови материали и технологии с приложение в екологията, фармацията, медицината и енергията“, бюлетин 3 – „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“, бюлетин 4 – „Информационни и комуникационни технологии“, бюлетин 5 – „Зелена химия“, бюлетин 6 – „Инженерни науки – оптика и електроника“, бюлетин 7 – „Научни инструменти“. Бюлетин 8 представя клъстерния подход в областта на иновационното развитие и конкурентоспособността на бизнеса, както и европейски политики и инструменти в подкрепа на клъстърното развитие. Бюлетин 9 дава информация за начините за разпространение на научни постижения и европейските инициативи в подкрепа на трансфера на знание и технологии. Бюлетин 10 акцентира върху развитието на сектора на иновациите като основен приоритет на страните-членки на ЕС по време на криза. Броят предоставя информация за Съюза за иновации – водеща инициатива на „Европа 2020“, представляваваща цялостна стратегия, изградена върху 34 конкретни ангажимента в областта на иновациите. Бюлетин 11 разисква темата за академичното предприемачество в България и Европа. Представени са преките ползи от ориентирането на науката към инвестиране в подкрепа на икономическото развитие и образованието. Броят описва и поредица от събития в подкрепа на предприемачеството. Бюлетин 12 представя изгряващи мултинационални компании с български инвестиции, с акцент върху връзката между науката и бизнеса, както и наградени фирми в Националния конкурс за иновативни предприятия.
Благодарение на проекта е разработена и Национална интерактивна платформа за популяризиране на научни продукти, информация и отворен диалог между науката и бизнеса. Платформата включва бази данни за научни идеи, услуги и продукти. Тя интегрира информация в реално време от три национални системи: Регистър на научната дейност; Българско патентно ведомство и защитени дисертационни трудове от базата данни на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Проект „Наука и бизнес“ е насочен и към разработване на методология за кариерно развитие на млади учени. Методологията цели да подсили и подпомогне мотивацията на младите хора за професионално развитие в научната сфера у нас и да улесни тяхната успешна интеграция и кариерна реализация.

Като част от проекта е извършено „Проучване и анализ за нивото на подготвеност на представителите на академичните и научни институции и бизнеса за съвместна високотехнологична и иновативна научноизследователска дейност“.

Анализът установява потребностите на бизнеса от конкретни научни разработки и готовността на частния сектор за съвместна дейност с научни институти. Изследването дефинира областите със силен интерес от сътрудничество, установява сферите с широко предложение на научни услуги, технологии и продукти, но със слаб абсорбционен капацитет на пазара. Според проучването над 80% от фирмите заявяват, че не поддържат отношения с научно-изследователски структури. Повечето компании в България не се занимават с иновативни дейности или правят това в незначителна степен. Пазарното мислене не е присъщо на академичните кадри, което е една от причините за слабата приложимост на научните продукти.

Разработен е и аналитичен доклад за оценка на научния маркетинг в България. В документа са определени реалните нива на взаимодействие между научно-изследователските среди и бизнеса, формулирани са възможните причини за състоянието на това взаимодействие, определени са факторите, които му оказват въздействие, посочени са двигателите и бариерите пред сътрудничеството.

Всички доклади и информационни материали за реализацията на проекта могат да бъдат открити на Националната интерактивна платформа на адрес: http://s2b.mon.bg/