Училища

МОН подготви Календар в помощ на директорите на училища

Министерството на образованието и науката подготви Календар в помощ на директорите на училища, в който описва, в какви срокове, какво трябва да се промени в дейността им след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование на 1 август.

В календара е посочено, че съществуващите държавни, общински и частни институции продължават дейността си без да са необходими решения на педагогическите съвети, общинските съвети, заповеди на кметове и министър на образованието и науката за детските градини, училищата, центровете за подкрепа и личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

Подробно е посочено как става смяната на имената на училищата, изработването на нови печати. Важно е да се знае, че при промяна на наименование на училището няма да променят номера в регистъра БУЛСТАТ.

Източник: МОН