Институции Мнения Ученици

МОН: Повишават се резултатите по математика на седмокласниците на НВО

Седмокласниците повишават значително резултатите си по математика и средният тази година е 42,9 точки, което е със 7,61 т. повече от миналата. Това отчете министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на анализа на националното външно оценяване. Резултатът от изпита по български език и литература е съизмерим с миналогодишния – 54,60 т. (за 2023 г. са били 55,04 т.).
Тази година 100 точки и на двата изпита имат 18 ученици, а миналата са били само двама.

Намалява и броят на децата с нула точки (от 43 на 26) и на двата изпита.

Затвърждава се тенденцията за намаляване на разликата между резултатите по математика и български език и литература, която се наблюдава и в края на 4. клас.
Сред причините за по-добрата успеваемост на седмокласниците математика проф. Цоков отчете увеличеното време за работа върху първата част от изпита, с което са създадени условия за повече спокойствие и съсредоточеност. Промяната на две от задачите от такива с кратък свободен отговор в задачи с избираем отговор намалява възможността за изчислителни грешки и фокусира оценяването върху измерване на умения. Тази година е и първата, през която за ученици ще могат да положат изпита на втора дата, ако са били в болничен престой, карантина или са преживели трагедия в семейството. Предстои датите да бъдат определени съобразно подадените заявления.

В изпита по математика повече от 1/3 от задачите са представени в реален житейски контекст. Това е следваща стъпка в стремежа плавно да се увеличава броят на задачите, които проверяват умение за прилагане на наученото в живота. 77,29% от седмокласниците са придобили умения да работят с тъждествено равни изрази. Повече от две трети от учениците успешно се справят с вероятности, а всеки двама от трима умеят да намират корен на уравнение и да прилагат наученото за неравенства в триъгълник. Близо половината извличат информация от диаграма, решават задачи за смеси и за отношения. От задачите с избираем отговор най-трудна се е оказала зад. 16., която е свързана с моделиране на житейска ситуация и е решена от 38,03% от едмокласниците.

Макар и върху втората част да са работили средно над 60 % от учениците, със задачата за работа се е справил всеки трети от тях, а с геометричната задача – всеки пети.

На изпита български език и литература 75% от седмокласниците се справят успешно със задачите, свързани с текста за четене с разбиране – информацията, съдържаща се в текста и таблицата към него, може да бъде определена и като важен елемент от гражданското образование на 14-годишните.

Задачата, свързана с конкретна комуникативна ситуация, е сред онези със свободен отговор, които учениците успешно решават – близо 48 079 ученици (84%) дават верен отговор. Това дава основание да се твърди, че включването на подобни задачи в тестовите формати дава възможност на учениците не само да намерят необходимата информация в текста, но и правилно да оценят дадена ситуация.
Близо 50% от седмокласниците се справят с езиковите задачи с избираем отговор. Учениците се затрудняват да откриват и поправят някои правописни грешки (правопис на представки, струпване на съгласни, пропускане на краесловно т), пунктуационни грешки (в сложното съчинено изречение, при обособяването), както и грешки при членуването на имената в зависимост от синтактичната им служба.

При литературните задачи с избираем отговор с най-висок процент успеваемост – 76%, е тази, която изискваше откриване на качества на двама герои от различни произведения. През тази година седмокласниците работиха върху разказа „Изборът“ и по-голямата част от седмокласниците са се справили с преразказа, като средният брой точки е 18,85 (с една точка по-висок в сравнение с миналата година – 17,8 т.) от общо 35.

Статистиката по региони показва, че няма такъв, който да е намалил средния си резултат в сравнение с предходната година, отчете министър Цоков. Сериозен напредък в резултатите по математика на региони като Търговище, Ямбол, Шумен, Плевен, Разград, Велико Търново. При част от тях е отбелязан сериозен напредък и в резултатите по математика и след 4. клас (напр. Търговище, Велико Търново, Шумен).
Отчитаме успешна учебна година от гледна точка на резултатите, които постигат учителите и учениците, заключи министър Галин Цоков. Той припомни, че сравнение с миналата повишение има при четвъртокласниците и зрелостниците, а сега и при седмокласниците. По-високи са резултатите и на децата в училища с уязвими групи. Основната причина за тези по-добри резултати е свързана с целогодишната и целенасочена работа на регионалните управления на образованието и училищата да се търсят пътища и начини за мотивиране на учениците. Провеждат се пробни изпити, допълнителни часове по български език и математика, наблюдава се мотивирана работа на учителите по отношение на работата на децата, каза министър Цоков. „Когато в образователната система има спокойствие резултатите не закъсняват“, допълни той.

Министърът поздрави учениците за техните по-добри резултати, благодари на родителите за усилията и грижите, които полагат за образованието на техните деца, на учителите, директорите и експертите от МОН, които работиха, за да протекат изпитите безпроблемно. „Всичко това показва, че нашата образователната система има голям потенциал и ако има последователност в политиките в българското образование ще имаме още по-добри резултати“, каза още проф. Галин Цоков.

Източник: МОН