Институции

МОН: Повече психолози в училище и повече средства за личностно развитие

Повече психолози в училищата и детските градини, както и активна работа с родителите са част от мерките на Министерството на образованието и науката за по-малко агресия в училище.

„Мерките, които предлагаме, ще се разгърнат в средносрочен и дългосрочен период, но това е устойчивият начин да подобрим системата“, подчерта проф. Цоков. Той акцентира, че за справянето с проблема е важна и работата с родителите, както и привличането им в училищни дейности и събития, свързани с възпитание в традиционните ценности. “Много важно е да работим за развитие на социалната и емоционална интелигентност на децата”, каза още министърът.

Сред набелязаните цели е и привличането на повече специалисти, като се насочат предимно към детски градини и училища, в които има по-голям брой прояви на агресивно поведение и насилие. По думите на министъра важна роля имат и менторите. Целта е през следващата година те да могат да действат на територията на отделните области и да провеждат консултации в училища с по-сериозни прояви на тормоз. „Знаем обаче, че е трудно да обхванем всяко отделно училище. Затова планираме и разкриването на екипи за медиация на конфликти в училищната среда“, каза още Галин Цоков. Те ще включват педагогически специалисти, психолози, юристи и други специалисти и ще действат на регионално ниво.

Планира се и среща с представители на ученическото самоуправление, като целта е децата да бъдат въвлечени в противодействието на насилието и тормоза в образователните институции и засилване на ученическото самоуправление, стана ясно от думите на проф. Цоков. Обсъжда се и подобряване на работата с ученическите организации, които да са в подкрепа на ръководителите на образователните институции.

През тази година се инвестират около 300 хил. лева по модул от Национална програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, насочен към създаване на сигурна училищна среда. Отделен компонент в нея е работа с родителите. „Ще работим за увеличаване на този финансов ресурс, но и за по-таргетирани дейности за родителите, защото тяхната ангажираност в процеса е ключова“, посочи министърът и обясни, че целта е да се обхванат и детските градини.