Мнения

МОН осигури достъп до SCOPUS и ScienceDirect

Министерството на образованието и науката споделя разбирането, че националната политика за осигуряване на достъп до световните електронни бази данни с научна информация осигурява качествено нова среда за извършване на съвременни научни изследвания и за съхраняване на научните резултати в собствени дигитални библиотеки; въздейства върху качеството на публикациите (peer-review), което е гаранция за високото качество на изследванията; допринася за международна сравнимост на извършваните научни изследвания и води до повишаване на публикационната активност.

Националната политика за осигуряване на достъп до електронните ресурси с научно съдържание е релевантна с Европейската политика за достъп, разпространение и запазване  на научната информация в дигиталната ера, както и с политиката за циркулиране на знанието в Европейското изследователско пространство.                  

Благодарение на това разбиране и в отговор на заявяваната нееднократно от водещите научни организации и висши училища подкрепа за продължаване на политиката за осигуряване на национален абонамент за пълнотекстови и наукометрични бази данни с научна информация, Министерството на образованието и науката предприе действия за вътрешнокомпенсирана промяна на бюджета за 2015 г. с цел договаряне с научното издателство Елзевир на абонамента за поддържане на базите данни SCOPUS и ScienceDirect.

Във връзка с постъпилите през последните дни сигнали, следва да се има предвид, че временното преустановяване в последните часове на достъпа се дължи на технически проблем, а не на прекратени взаимоотношения с научното издателство Елзевир.

Източник: Пресцентър на МОН