Ученици Училища

МОН определи кои училища да обучават дистанционно

Условията, при които училищата ще могат да обучават в дистанционна форма, разписа Министерството на образованието в проект за наредба, публикувана за обществено обсъждане.

Предстои Наредбата за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) на министъра на образованието и науката да бъде гласувана от Министерския съвет и след обнародването ѝ ще влезе в сила.

Дистанционната форма на обучение може да се организира само от училища, които разполагат с техническите и технологични условия за провеждане на обучението по начин, който осигурява постигане на компетентностите, заложени в учебните програми по всички учебни предмети/модули от учебния план – пише в документа.

За обучението ученикът самостоятелно трябва да си осигури необходимите технически и технологични средства.

А училищата, от своя страна, следва едновременно да изпълняват следните условия:

– да осигурят на учениците си онлайн достъпност в непрекъснат режим – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието – до необходимите учебни материали и електронни модули за обучение и текущо оценяване, разположени в уеб-базирана система за дистанционно обучение на специализирани сървъри с гарантиран високоскоростен достъп до интернет минимум 100 Мbps;

– да осигурят възможност на учениците в дистанционно обучение за директна онлайн комуникация с учител, за провеждане на консултации по учебните предмети за съответния клас и за текущи изпитвания по съответния предмет;

– наличие на учители, квалифицирани за работа с уеб-базирана система за дистанционно обучение и с електронното съдържание;

– да осигурят възможност за функциониране на система, както и на технически екип за контрол, мониторинг, поддръжка и оптимизация на уеб-базираната система и електронното съдържание, и обезпечаване на непрекъсваемост на процеса на дистанционно обучение.

Проектонаредбата посочва и какво трябва да съдържа уеб-базираната система за дистанционно обучение. В нея се съдържат и съхраняват:

1. Училищният учебен план, седмичното разписание, текущите оценки, домашните задачи и проекти.

2. Интегрирана база с данни за всеки от обучаемите.

3. Информация за организацията и провеждането на дистанционното обучение.

4. Подробни лог файлове за всяко действие и достъп до системата. Училището следва да обезпечи или гарантира съхраняването им за минимум 2 г.

5. Интерактивни и мултимедийни учебни материали и ресурси, модули за обучение, самоподготовка и оценяване.

Уеб-базираната система за дистанционно обучение трябва да осигурява възможности за:

– създаванe на интерактивни и мултимедийни учебни материали, включващи анимация, аудио и видео, и тестове;

– наличие на система за управление на ученето (LMS – Learning management system);

– онлайн комуникация между учителя и учениците;

– създаване на виртуални класни стаи (онлайн базирана среда за обучение, в която учениците и педагогическите специалисти осъществяват взаимодействие чрез компютърно устройство, интернет връзка и набор от потребителски идентификационни данни).

Възможността за дистанционно обучение е заложена в Закона за предучилищното и училищното образование още от 2016 г., но досега тя не беше облечена в конкретни правила чрез задължителния по закон държавен стандарт. По закон дистанционно може да се учи от V до XII клас включително. По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.

Такава възможност е предвидена за:

– ученици със специални образователни потребности, вкл. по индивидуален учебен план;

– ученици с изявени дарби;

– ученици, които по здравословни причини, не могат да учат в дневна форма, когато това е удостоверено с медицински документ от експертна лекарска комисия;

– ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия

При извънредни ситуации – като настоящата с коронавируса, която би могла да наложи по-дълги ваканции – от МОН обмислят също да има варианти за дистанционно обучение, стана ясно от интервю на министъра на образованието Красимир Вълчев вчера.

В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

Дистанционната форма, според закона, включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

Как да създадем система за дистанционно обучение в училище 

Източник: offnews.bg