Училища

МОН не спира с внезапните проверки в помощните училища

Експерти от Министерството на образованието и науката изненадващо направиха проверки в три помощни училища на територията на София, информира пресцентърът на ведомството.

Проверките са във връзка със сигнала за инцидент в IV помощно училище и имаха за цел да се установи организацията на работата във връзка с прилагането на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, който се прилага съгласно Споразумение за сътрудничество от 2010 година между различни министерства и организации.

В хода на проверките е установена добра организация на работата в училищата и добра комуникация с децата и родителите. Същевременно е констатирано, че в училищата не са приложени процедурите, регламентирани в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, както и в Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището.

За резултатите от извършените проверки ще бъде издадена заповед на началника на РИО – София-град, с предписания със задължителен характер за изпълнение от директорите на проверените училища. Същевременно МОН ще инициира провеждането на практическо обучение на директорите на специални училища с цел запознаване с прилагането на процедурите, регламентирани в Координационния механизъм.