Институции Ученици Училища Учители

МОН нарежда дистанционното обучение да продължи до 17 март

В  Заповед № РД09-290/29.01.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на обучението от 01.02.2021 до 17.03.2021  министърът нарежда „в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция“. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните управления на образованието.

Източник: МОН