Институции Мнения

МОН: МОН ще вземе под внимание всички мнения по Наредбата за избор на директори

Във връзка с разпространена публична позиция относно публикуваната за обществено обсъждане Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“, МОН прави следните уточнения, за да не се допусне заблуждаване на общественото пространство и в частност на учителите и директорите в системата.

Предложените промени са съгласно разпоредбите на Закона за училищното и предучилищното образование (чл. 217, ал. 6), който регламентира категорично, че „в комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско училище се включват представители на регионалното управление на образованието (…), на общинската администрация (…), както и представител на обществения съвет“.

Както е видно, действащата законова рамка не позволява включване в състава на комисиите на представители на организациите на директорите в системата. Настоящото ръководство на министерството не разполага с информация при приемането на този член в закона да е имало противопоставяне от страна на работодателите в системата. Нещо повече, тази разпоредба действа от повече от година и в случай, че се изразява несъгласие с нея, следва да се направи предложение за промяна на закона.

Екипът на МОН неколкократно представи подготвяните промени в Наредбата, в това число пред Отрасловия съвет в системата на училищното и предучилищното образование, в който влизат и представители на двете национални организации на директорите в училищното и предучилищното образование, преди те да бъдат публично оповестени.

Важно е да се отбележи, че настоящите минимални промени в Наредбата бяха забавени, за да изтече законовият срок за обжалване на решението на Върховния административен съд.

МОН ще вземе под внимание всички мнения по предложените текстове в хода на общественото обсъждане на Наредбата и се надява повече заинтересовани страни да ги предоставят писмено.

Източник: МОН