Мнения

МОН кани научни институции да се включат в междинната оценка по „Хоризонт 2020“

Министерството на образованието и науката кани научните институти на БАН и Селскостопанската академия, висшите училища и водещите неправителствени и бизнес организации, които са приключили или изпълняват проекти по „Хоризонт 2020“, да се включат в онлайн публична консултация за изготвянето на междинната оценка на Рамковата програма.

Целта на междинната оценка е да направи преглед на постиженията и целите на „Хоризонт 2020“, в това число и на ефективността на използваните ресурси  и добавената стойност за ЕС като цяло. Оценката трябва да бъде публикувана до 31 декември 2017 г.

Публичната консултация се организира от Европейската комисия и ще бъде отворена до 15 януари 2017 година. За да участват в нея бенефициентите на проекти по Рамковата програма трябва да попълнят въпросник, наличен на адрес: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm

Индивидуални мнения и становища могат да се изпращат до директора на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова с копие до главния експерт в дирекция „Наука“  Димитър Асенов –  z.karova@mon.bg / d.asenov@mon.bg.

Източник: МОН