Мнения

МОН кани за кандидатстване с идеен проект за Център за върхови постижения

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.) и във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020 бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва към участие всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.

Концепциите следва да се представят в приложения формуляр, на български и на английски език, в срок до 30.05.2014 г. на хартиен носител в Дирекция „Наука“ – МОН, както и в електронен вариант, във формат Excel, на електронна пощa: ceel@mon.bg

Повече информация:

Писмо до научните институции

Идеен проект за център за върхови постижения и/или за компетентност

Формуляр за представяне на идеен проект за център за върхови постижения и за компетентност на английски език

Формуляр за представяне на идеен проект за център за върхови постижения и за компетентност на български език