Мнения

МОН и МТСП подписват споразумение за обмен на информация

На 17 декември 2015 г. от 10:30 часа в МОН (Ротонда, 5 ет.) ще бъде подписано „Рамково споразумение за обмен на информация“ между Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията по заетостта (АЗ) и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Подписи на документа ще сложат проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката, Ивайло Калфин, министър на труда и социалната политика, г-жа Валентина Георгиева, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта и г-жа Емилияна Димитрова, председател на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Споразумението ще обслужва системата на професионалното образование и обучение, системата на висшето образование, търсенето и предлагането на работна сила по професионални направления и региони в България, както и пазара на труда. Данните се предоставят във вид, който гарантира защита на личните данни на физическите лица.

Партньорството между МОН, МТСП, АЗ и НАПОО е пример за ефективно сътрудничество между институциите при спазване на мерките за защита на информацията, предвидени в законодателството.

Чрез сключването на споразумението ще бъде улеснено осъществяването на държавната политика за повишаване качеството на образованието.

Това е второто споразумение, което МОН подписва в рамките на календарната година, след Рамковото споразумение за обмен на данни между МОН и НОИ, и е резултат от дейностите, произтичащи от непрекъснатото развитие на Рейтинговата система на висшите училища в България.