Институции

МОН защитава 22 професии през 2018/2019

Българската икономика търси 64 238 специалисти от дефицитни професии за следващите 5 години, като се очаква най-нужни кадри да бъдат техниците по пътно-транспортната техника – 9659. Това показва анализ на МОН на Базата на данни от Центъра за информационно осигуряване на образованието и Националния осигурителен институт.

24 са общо специалностите от професиите, по които се очаква да има недостиг на специалисти. Сред тях са и 5819 техници по подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, 5714 по пристанищна механизация, 3038 по оператори по производство на облекло от текстил, 1883 стругари и други. Най-малък ще е дефицитът на монтьори на енергийни съоръжения и инсталации – 521 и производители на хляб и хлебни изделия – 539. Броят на специалисти от различните специалностите от професиите се образува по отношение на заместване на лица, подлежащи на пенсиониране с учещи в системата на училищното професионално образование и обучение.

Общо 22 професии ще бъдат включени в списъка със защитените от държавата специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2018/2019 година. Сред тях са химик – технолог, животновъд, растениевъд, каменоделец, корабоводител, пътен строител, минен техник и други. По този начин се създава възможност за осигуряване на кадри в тези области. Списъкът е включен в проект за ПМС за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности, изработен от МОН. За да бъде защитена една професия, тя трябва да отговаря на два признака – обучението на специалисти да се осъществява в не повече от четири държавни и/или общински училища, както и специфичната професионална подготовка да се различава с не по-малко от 75 на сто от съдържанието на обучението по другите специалности от професиите в списъка.

С постановлението е предложен и списък с 54 специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2018/2019 година. В него се отбелязва, че за следващата учебна година няма да достигат помощник-възпитатели в отглеждането и възпитанието на деца, техници на локомотиви и вагони, бояджии, заварчици, производители на хляб и хлебни изделия, корабостроителни техници и други.

Постановлението предвижда и създаването на междуведомствена комисия към просветния министър, която ежегодно изготвя проект на актуализиране на списъците.

Източник: monitor.bg