Училища

МОН започва кампания срещу насилието в училище

Министерството на образованието и науката започва кампания срещу насилието в българските училища. В тази връзка министърът на образованието и науката Тодор Танев отправи предложение към министъра на правосъдието Христо Иванов да се потърси правна рамка за инкриминиране на словесни и физически актове на насилие над учители, свързани с учебния процес.

Още на 16 декември 2014 г. министър Танев проведе среща и с министър Веселин Вучков за съвместни действие с МВР, свързани с ограничаване на насилието и употребата на наркотици сред българските ученици.

В края на миналата седмица Министерството на образованието и науката изпрати писмо до регионалните инспекторати по образованието (РИО) в страната с искане до 13 март 2015 г. да бъде изготвена обобщена информация  за проявите на насилие в българските училища.

Информацията трябва да обхване периода от началото на настоящата учебна година до края на месец февруари 2015 г. Тя ще бъде разделена в следните три групи: насилие между ученици; насилие от страна на учители или родители над ученици; насилие от страна на ученици и/или родители над учители. Още в началото на своя мандат министър Танев разпореди всеки възникнал инцидент да бъде докладван спешно в кабинета му.

Получената информация ще бъде анализирана от експертите на МОН и с помощта на училищни психолози и педагогически съветници ще бъдат приети спешни мерки срещу насилието в българските училища.

Министерството на образованието и науката отваря широк обществен дебат за причините и начините за преодоляване на насилието в българските училища.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:

ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с регистрирани инциденти и прояви на насилие в училища и на основание на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училището, утвърден със Заповед № РД09-611/18.05.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, моля да предоставите обобщена информация от училищата на територията на Вашата област, относно регистрирани прояви на различните видове агресия, както следва:

Наличие и брой регистрирани случаи на противообществени прояви, вандализъм, автоагресия, суициди, неадресирана агресия, физическа агресия; вербална агресия, психически тормоз, виртуален тормоз:

– от учители или родители над ученици;

– от ученици или родители над учители,

– между ученици.

Предвид актуалността на проблематиката Ви моля да предоставите изчерпателна информация в Министерството на образованието и науката, дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, в срок до 13.03.2015 г. Информацията трябва да подадете, както на хартиен носител, така и на имейл: t.predova@mon.bg

ВАНЯ КАСТРЕВА

Заместник-министър на образованието и науката