Институции

МОН започва дебат за професионалното образование

Започва дебат за професионалното образование. Общо 60 директори на професионални гимназии от цялата страна и 22-ма експерти по професионално образование участваха в работна дискусия на тема „Професионално образование и обучение – проблемни области и решения за преодоляването им“.

Над 50 конкретни предложения бяха направени от експертите от страната. Сред тях са необходимостта от ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране още в прогимназиалния етап на учениците, стартиране на национална програма за актуализиране на квалификацията на преподавателите по професионална подготовка в партньорство между висши училища, професионални гимназии и представители на бизнеса.

Сред предложенията са и актуализиране на списъка на професиите, на учебниците и учебните пособия (включително и електронни учебни помагала) и националните изпитни програми с активното участие на бизнеса на браншови принцип. На форума бе коментирана също необходимостта от създаване на платформа за обмен на опит в системата на ПОО, регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация в средносрочен и дългосрочен план, както и създаване на нормативна рамка, която да насърчава бизнеса да работи в партньорство с образователните институции.

Предложенията ще бъдат обсъдени с национално представителните работодателски организации, за да се осигури качеството на професионалното образование според нуждите на икономиката, като се създадат работещи механизми за обвързаност между образованието и обучението и изискванията на динамично развиващия се пазар на труда.

Източник: banker.bg