Институции Училища

МОН дава 600 бона за звездни родителски срещи

До 3000 лв. могат да получат школата, за да привлекат родителите в училищния живот и да се подобри комуникацията с тях.

Това предвижда новата национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“, предложена от образователното министерство. За провеждането на родителски срещи в школата с ученици от първи до седми клас през следващата учебна година са предвидени 600 000 лв. За да бъде успешно реализирана, от МОН очакват в нея да се включат поне 400 класа и така общо 16 000 родители да се приобщят към училищния живот.

Класните ръководители трябва да организират по две родителски срещи в школото или извън него, по време на които да изградят добро партньорство помежду си. По време на тях могат да се проведат различни беседи, лекции, събития и други инициативи, които предварително са обсъдени с настойниците на децата спрямо техните интереси. В зависимост от избрана темата и вида на срещата пък могат да бъдат поканени лектори, известни личности, външни за училището специалисти. Така, ако се обсъждат примерите, които децата вземат от интернет пространството, могат да бъдат привикани родни влогъри или геймъри, които качват клипове.

Ако обсъждат влиянието, което имат филмите и сериалите, в родителските срещи могат да се включат актьори и режисьори. За тяхното участие се предвиждат суми за възнаграждение. За да разнообразят срещите с бюджета, за който школата са кандидатствали, могат да се закупят за закупуване на спортни, арт, канцеларски и други материали, информационни брошури, книги, хранителни продукти и други материали в зависимост от заложените теми. Те обаче трябва да бъдат оправдани още при подаване на проекта. Подобни родителски срещи могат да се осъществяват и с класните ръководители на бъдещи първокласници или петокласници, за се запознаят настойниците им с хората, на които поверяват грижите за тях.

До края на учебната година пък за децата от едно и също училище трябва да бъде организирано общо мероприятие с родителите, учениците и класните ръководители. То може да бъде или за абсолютно всички хлапета, или да бъдат разделени спрямо възрастта си – цял випуск, първи-четвърти клас и отделно от пети до седми. В закриващото събитие също могат да бъдат включени известни личности и да бъдат взети допълнителни материали.

За тези дейности класните ръководители също получават възнаграждение.

За планирането, организирането и провеждането на срещите с родителите и на общото мероприятие за включените паралелки всеки от тях може да вземе до 72 лв. – по 12 на час.

За създаването на подходяща среда за малчуганите, които за първи път постъпват в детска градина, и техните родители пък се предвиждат до 2000 лв. на проектно предложение. Те ще бъдат отпуснати по модул „Хубаво е в детската градина” от „Успяваме заедно“, за който са предвидени 300 000 лв. Детските градини могат да закупят книги, играчки и други образователни материали, с които да изградят или обогатят „стая на семейството“ в забавачката. В нея ще се провеждат родителски срещи с настойниците на новопостъпилите малчугани. По националната програма ще се финансират и събирания за споделяне на опит в рамките на детската градина, включително и със семейната общност.

Родителите ще се приобщават към проблемите в развитието на учениците и чрез създаването на индивидуални портфолиа на учениците.

По модула „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта” трябва да бъдат финансирани папките на 11 000 малчугани. В портфолиата учителите включват информация за интересите и заложбите на децата, за напредъка им по различните предмети, индивидуалните им способности и умения да преценяват своите дейности. По модула ще бъдат разработвани и провеждани тестове за установяване на затруднения в обучението на определени ученици. За дейностите от МОН са определили бюджет от 600 000 лв.

Държавни и общински детски градини и училища имат възможността да кандидатстват за проекти до 2500 лв., с които екипите да обхват и задържане на учениците, да подобрят комуникацията с родители и другите членове на семействата на хлапетата и да ги въвлекат в своята работа. Общо 200 000 лв. са предвидени по модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ от националната програма „Заедно за всяко дете“. Със средствата ще се провеждат информационни кампании за ролята на образованието на децата и учениците сред родителите и общността, в която живеят децата. Чрез тях обучения, групови тренинги, лектори и настойниците ще бъдат мотивирани да образоват хлапетата.

15 000 родители пък се предвижда да бъдат включени в дейности, в които да се повиши мотивацията им да запишат децата на детска градина и училище. Това е заложено в един от индикаторите за изпълнение на националната програма „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация“.

Детските градини стават иновативни

 200 000 лв. са предвидени за обмен на добри практики между детските градини по модул „Иновативна детска градина” на националната програма „Успяваме заедно“. Една забавачка може да кандидатства за проект от 4000 лв. Те ще могат да изградят среда за реализирането на иновативния начин на обучение и да могат да прилагат новите програми. Детските градини ще могат и да наемат и външни педагогически специалисти, които да провеждат практиките. В някои детски градини и сега децата се обучават по метода „Монтесори“, за който учителите са минали допълнителни квалификации. За да могат да бъдат одобрени за финансиране по този модул, трябва да се проведат и срещи на целия педагогически колектив, за да се споделят и усъвършенстват новите методи. При възможност семейната общност също може да бъде включена в тях. По този начин и детските градини ще могат да бъдат със статута на иновативни, подобно на близо 400 училища, в които са въведени нови методи на преподаване, предмети, включени са и дигиталните технологии.

Модернизират 40 училища с тренажори и симулатори

40 училища, които предоставят професионална подготовка по защитени специалности от професии или такива с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и по STEM професии ще могат да бъдат модернизирани по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Общият бюджет е 2 300 000 лв., като едно училище може да кандидатстват за финансиране на проект до 80 000 лв. 10% от тях обаче трябва задължително да бъдат съфинансиране. Със средствата учебните кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази могат да бъдат обзаведени с демонстрационни макети, тренажори, симулатори, включително и мобилни модули и съоръжения, както и други действащи образци на съвременни технически конструкции. Залите за упражнения на гимназистите могат да са оборудвани с машини, съоръжения и инструменти. По националната програма могат да бъдат закупени учебни видеофилми и софтуерни продукти, свързани с изучавания материал, или пък да бъде осигурен транспорт за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

Източник: monitor.bg