Мнения

МОН въвежда нови канали за предоставяне на административни услуги

Утвърждаването на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите, е един от водещите приоритети, залегнали в Програмата на правителството.

Доброто управление и повишаване на качеството на административните услуги чрез  въвеждането на комплексно административно обслужване е една от мерките за постигане на посочената цел.  

В  тази връзка от 25 март 2015 г., за улеснение на гражданите в звеното за административно обслужване на Министерството на образованието и науката, са въведени нови канали, позволяващи заявяване и изпращане  на документи по всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор.

Въведена е и устна форма за заявяване на административни услуги, от която могат да се възползват чуждестранните граждани и гражданите в неравностойно положение.  Вече е възможно заплащането на услугите да се извърши на място в МОН чрез ПОС терминални устройства.

С тези нововъведения отпадат голяма част от изискуемите документи за извършване на административни услуги, като вече не се изискват оригинали на образователни документи, чиито копия се съдържат в публичните регистри на МОН, а само техни нотариално заверени копия.

Предстои сключване на споразумения за извършване на комплексни административни услуги съвместно с Министерството на културата и с Националния център за информация и документация (НАЦИД). С Министерството на културата за сътрудничество при изпълнението на административната услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата”. И с Националния център за информация и документация за сътрудничество при изпълнението на административната услуга „Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава”.

Звеното за административно обслужване на Министерството на образованието и науката работи всеки делничен ден от 8:30 до 19:00 часа.