Институции Ученици Училища Учители

МОН въвежда „Компютърно моделиране и информационни технологии“ от пети клас

МОН въвежда „Компютърно моделиране и информационни технологии“ в пети, шести и седми клас. Учениците ще придобиват дигитални компетентности, като броят на учебните часове е увеличен на час и половина седмично вместо 1 час на седмица, съобщи dir.bg. Учебното съдържание е допълнено с темата „Компютърно моделиране“, като се надграждат знанията и компетентностите, придобити от учениците по учебния предмет „Компютърно моделиране“ в трети и четвърти клас.

В пети клас ще се придобиват систематизирани знания и умения за информационните технологии и компонентите на компютърната система, ще се формират нови знания и умения за търсенето на информация по дадена тема в интернет и за безопасното ползване на услугата е-поща, за създаването и форматирането на текст на ниво символи и абзац, и за създаването на компютърна презентация.

Акцентите в обучението в пети клас ще са и формирането на знания и умения за създаването и обработката на графични изображения, и на задълбочаването на знанията и уменията за използването на блоков език за програмиране.

В шести клас ще се учи формирането на знания и умения за компютърна текстообработка, създаването на интегриран документ и за запознаването със скриптов текстов език за програмиране и създаването на интерактивни приложения с него.

Предвидена е предварителна подготовка на учениците за работа по проект с използването на информационни технологии чрез интегриране на различни информационни дейности – търсене на информация в интернет, обобщаване на намерената информация и представянето ѝ в текстов документ и презентация. В програмата са включени теми за работа с графична информация и с използването на софтуер за обработка на таблични данни.

В седми клас ще се развиват умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, със софтуер за обработка на таблични данни, компютърната презентация и скриптов текстов език за програмиране.

Работата по проект изисква интегриране на усвоените до момента знания и умения в областта на информационните технологии, дигиталното творчество със знания и умения по други учебни дисциплини, както и формирането на умения за работа в екип и представянето и защитата на проекта.

Източник: dir.bg