Мнения

МОН въвежда електронна платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот

На 26 юни 2015 г. по време на двудневен семинар, организиран от Министерството на образованието и науката, Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката и председател на Националната координационна група за учене през целия живот, обяви стартирането на електронна платформа за мониторинг на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Въвеждането на платформата цели да осигури пълна прозрачност на изпълнението на стратегическия документ, както и да обезпечи непрекъснат поток от информация за изготвяне на периодични отчети за оценките, заключенията и препоръките относно постигнатия напредък и ползите, които следва да се очакват от прилагането. Очаква се електронният инструмент да действа като система за ранно предупреждение за процеси и тенденции, които са пречки за развитието на образованието и обучението и да се превърне в основен инструмент за докладване пред отговорните национални и европейски институции.

Платформата е разработена в рамките на проект № 554834-EPP-1-2014-1 BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еръзъм+“ на Европейския съюз.

На семинара присъстваха представители на различни заинтересовани страни – министерства, агенции, социални партньори, както и директори на професионални гимназии от област Благоевград. В оживените дискусии по множество теми, свързани с изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот, се включи и г-жа Янка Такева – председател на Съюза на българските учители и член на Управителния комитет на проекта.