Училища

МОН внедрява система за ранно предупреждение за отпадане от училище

Министерство на образованието и науката предлага за обществено обсъждане Плана за действие през 2016 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.

Една от най-важните мерки в Плана е внедряването на електронна Система за ранно предупреждение за възможно преждевременно напускане на децата от детски градини и училища в Северозападен и Югоизточен район, където техният дял е най-голям.

Изграждането й е първото условие за идентифициране на случаите и за разработване на индивидуални мерки спрямо причините, довели до риск от отпадане (отсъствия, трудова миграция на родители в чужбина или в друго населено място, преместване в друго училище, лоши взаимоотношения в училище, слаби оценки и др.). Едно от най-важните условия за недопускане на отпадане е бързата реакция на отговорните институции и лица след констатиран риск.

Целта на системата е да осигури надеждна и актуална информация за деца в риск от отпадане от 5 до 18/19-годишна възраст с фокус на задължителната училищна възраст – до 16 години.

Становища по проекта могат да бъдат изпращани до 22 март 2016 г. в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ на МОН на e-mail: z.gochev@mon.bg;