Мнения

МОН актуализира Стратегията за развитие на висшето образованив

Изготвен е актуализиран вариант на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., както и План за действие на мерките по Стратегията за развитие на висшето образование в Р България за периода 2014-2020 г.

Актуализираният вариант на Стратегията е резултат от обществените потребности и създава приемственост на най-добрите национални традиции в системата на висшето образование, въз основа на които са формулирани приоритетни насоки и неотложни мерки за ускорена модернизация на висшето образование в България.

Проектът на Стратегия е съобразен с българските и европейски документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г., сред които са Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”,  Националната програма за реформи 2011-2015 г. на Р България (вкл. Препоръки на ЕК), Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и др.

Проектът на Стратегия за развитие на висшето образование е координиран с одобрения от МС проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, както и със Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през новия програмен период 2014-2020 година.

В документа са определени водещите принципи и конкретните цели за подобряване на достъпа и увеличаване на дела на завършилите висше образование (достигане на равнище от 36% завършили висше образование на възраст между 30 и 34 години през 2020 г.), за съществено повишаване на качеството на висшето образование и на съвместимостта му с европейските системи за ВО с цел заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

Пълният текст на документите може да видите на посочения линк:

http://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: strategy_he@mon.bg